Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap arrow Vatikáni dokumentumok arrow Hírek a Vatikánból arrow Boldogok a békességszerzők
Boldogok a békességszerzők

Image

XVI. Benedek békeüzenete 2013. január elsejére - P. Szabó Ferenc SJ jegyzete
XVI. Benedek pápa, elődei gyakorlatát követve, békeüzenetet küldött a világ minden népéhez, politikai vezetőkhöz és minden jóakaratú emberhez január 1-re, amikor a katolikus egyház a béke világnapját tartja. 1968-ban VI. Pál pápa kezdeményezte – a II. vatikáni zsinat szellemében - e világnap megtartását első békeüzenetével. XVI. Benedek az idei, 46. világnap témájául a Hegyi Beszéd „boldogságmondását” választotta: „Boldogok a békességszerzők”.

A Vatikáni Rádió magyar műsora részletesen ismertette ezt az üzenetet, amelynek rendkívüli jellegét szeretném most kiemelni.

A Szentatya mostani békeüzenetét olvasva megállapítottam: a pápa a jelenlegi világválság szellemi körképét – mondanám: kórképét - vázolta fel, amikor az evangéliumi boldogságokról elmélkedett, és ezeknek megvalósításában jelölte meg a világbéke feltételeit.

Eltérően a korábbi gyakorlattól, most nem kiragadott a béke biztosításának bonyolult összetevőiből egy-két szempontot, hanem átfogó és mélyreható eszmélődésében az igazi külső és belső béke alapjaira, gyökérproblémáira világított rá.

Mielőtt továbbmennénk, emlékeztetek a főbb pontokra, amelyek összekapcsolódnak.

A pápa lényegében a nyolc boldogság programját tárja a világban dúló gonosszal szemben: véres konfliktusok, újabb háborús fenyegetések, feszültségek és ellentétek gócpontjai. Sorra veszi a világban pusztító és mérhetetlen szenvedést okozó drámákat:

- Első helyen említi az éhínséget: az élelmezési világválság sokkal súlyosabb a pénzügyi válságnál; szükséges az agrárszektor fellendítése, az agrárvilág támogatása országos s nemzetközi szinten;

- a munkához való jog ne legyen a gazdasági és pénzügyi mechanizmusok függvénye, általában új gazdasági modellre van szükség.

- Alapvető az élet tiszteletben tartása a fogantatás pillanatától kezdve a természetes halál beálltáig. Az abortusz liberalizálása, a merényletek a védtelen és ártatlan életek elleni merényletek nem eredményezhetnek boldogságot, békét.

- El kell ismerni a házasság természetes struktúráját, egy férfi és egy nő életközösségét, szemben az ideiglenes élettársi kapcsolatokkal, amelyek a társadalom alapsejtje, a család széthullásához vezetnek, nem biztosítják a gyermekek nevelését, elsősorban vallási és erkölcsi téren. A családban születnek és növekednek a béke munkásai, az élet és a szeretet kultúrájának jövőbeli előmozdító.

- A békére való nevelésben fontos feladat hárul a kulturális, iskolai, egyetemi intézményekre: ezek hozzájárulnak az új vezetők képzéséhez, a köz-, nemzeti és nemzetközi intézmények megújításához is.

- Mindenki kötelessége, hogy előmozdítsa a béke kultúráját, a tisztelet, a becsületesség és szívélyesség légkörét. Nem elégséges a puszta tolerancia – hangsúlyozza XVI. Benedek - szükség van a megbocsátás pedagógiájára, arra, hogy nemet mondjunk a bosszúállásra, hogy a rosszat győzzük le a jóval, mint amilyen az együttérzés, a szolidaritás, a bátor kitartás.

Minden bizonnyal sokan a nem hívők közül, főleg a kapitalizmus királyai, a pénzvilág urai, lemosolyogják a naiv pápát, de ő maga válaszol nekik: mindez nem utópia! Tudatában van annak, hogy ez a cél csakis lelki megújulással, az evangéliumi megtéréssel valósítható meg: tehát lassú folyamat, amely feltételezi a spirituális fejlődést, a magas rendű értékekre való nevelést, az emberi történelemről alkotott új szemléletet.

Meg kell törni a gyökeres liberalizmus és technokrácia rendszerét: a monetáris, pénzügyi és kereskedelmi piacokat etikai struktúrákra kell felépíteni.

XVI. Benedek az egyház szociális tanításának alapelveire támaszkodik, amelyeket már 2009-ben kiadott „Szeretet az igazságban” kezdetű enciklikájában konkréten a mai globalizálódó világ problémáira alkalmazott. Valójában az emberi személy értékeit védi, és a lelkiismeretbe írt természetes erkölcsi törvény elismerését hangsúlyozza; a béke előfeltétele az individualizmus legyőzése és az erkölcsi relativizmus diktatúrájának felszámolása

Mindez nem utópia, hanem lassú folyamat, amely feltételezi a spirituális fejlődést, a magas rendű értékekre való nevelést, az emberi történelemről alkotott új szemléletet. - A fejlődés új modellje alapuljon a testvériségen és a javak igazságos megosztásán, az ingyenesség és az ajándékozás logikáján; az igazságra, szabadságra, szeretetre és igazságosságra épülő társadalom megvalósítása a cél.

Az Egyház meg van győződve arról, hogy sürgető szükség van Jézus Krisztus és a nyolc boldogság új hirdetésére, ez a béke igazi munkálásának útja. Az Egyház meg van győződve arról, hogy sürgető szükség van Jézus Krisztus és a nyolc boldogság új hirdetésére., ez a béke igazi munkálásának útja.

XVI. Benedek békeüzenetében, miként már említett enciklikájában, a bajok gyökerére világít rá: „Az ÉN Isten fölé helyezi magát. Ezért a béke előfeltétele az erkölcsi relativizmus diktatúrájának felszámolás. Le kell küzdeni azt a teljesen autonóm erkölcsiséget, amely kizárja az Isten által az emberi lelkiismeretbe írt természetes erkölcsi törvény elismerését.”

A pápát elemzéseiben az evangélium szelleme vezérli, de mivel nemcsak a hívő keresztényekhez szól, hanem minden jóakaratú emberhez, arra a természeti törvényre hivatkozik, amelyről a „Gaudium et spes” kezdetű zsinati okmány 16. pontja tárgyal. Ez a törvény, amely minden ember lelkiismeretébe van írva: a belső hang arra szólítja, hogy szeresse és tegye a jót és kerülje a rosszat. Itt, az emberi személy legrejtettebb szentélyében hangzik fel Isten szava; az ember – ahogy a zsinat tanítja – lelkiismeretében ismeri fel csodálatos módon azt a törvényt, melyet Isten és a felebarát szeretetében teljesít.”

XVI. Benedek, látva az ún. nyugati világban terjedő „szekularizmus”= teljes evilágiság és ateizmus terjedését, meghirdette az új evangelizálást. Megnyilatkozásaiban, mostani békeüzenetében is, az emberi személy méltóságát védi, a keresztény humanizmust hirdeti. Itt is hangsúlyozza, miként a Szeretet az igazságban k. enciklikája befejezésében (78): „Az a humanizmus, amely kirekeszti Istent, embertelen humanizmus.” „Isten nélkül nem tudja az ember, merre kell mennie, és nemegyszer annak a megértéséről is megfeledkezik, kicsoda ő valójában.

Tekintettel a népek fejlődésének hatalmas problémájára, amely szinte már elcsüggedésre és megadásra késztetne minket, a mi Urunk, Jézus Krisztus szava siet segítségünkre, és tudtunkra adja: „nélkülem semmit sem tehettek” (Jn 15, 5, bíztat bennünket: „Én veletek vagyok mindennap a világ végéig” (Mt 28, 20).

Forrás: Vatikáni Rádió
 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés