Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap arrow Aktuális arrow Új Evangelizáció arrow A hit kapuja mindig nyitva áll - XVI. Benedek kisenciklikája a hitről
A hit kapuja mindig nyitva áll - XVI. Benedek kisenciklikája a hitről

Image

 „A hit kapuja (vö. ApCsel 14,27), mely az Istennel való közösségre vezet, és lehetővé teszi, hogy belépjünk Egyházába, mindig nyitva áll előttünk. Akkor lehet átlépni küszöbét, ha Isten Igéjét hirdetik és a szív engedi, hogy átalakítsa  a kegyelem.”

E szavakkal kezdődik a Porta fidei motu proprio, ...
E szavakkal kezdődik a Porta fidei motu proprio, amivel, illetve a benne meghirdetett Hit Évével XVI. Benedek a három legaktuálisabb egyházi kérdésre igyekszik választ adni: az új evangelizáció tartalmára, a II. Vatikáni Zsinat értelmezésére és az Egyház reformjára.

A Hit Évének a II. Vatikáni Zsinat 50. évfordulójára időzítése nem véletlen, amint azt a Szentatya részletesen ki is fejti a dokumentumban. A zsinat – Boldog II. János Pál szavai szerint – nagy kegyelem volt az Egyház számára a XX. században, s az Egyház Hagyományának keretében, helyesen értelmezett tanítása biztos iránytű marad ebben az évszázadban is. Mindehhez Szentatyánk hozzáteszi, hogy a zsinat szövegei, amennyiben a helyes értelmezés (hermeneutika) mentén olvassuk azokat, az Egyház mindig is szükséges megújulásának nagy erőforrásai lehetnek.

De nemcsak a zsinat félévszázados jubileumáról van szó, hanem egyúttal a Katolikus Egyház Katekizmusának 20. évfordulójáról is. A Katekizmus pedig a II. Vatikáni Zsinat egyik legfontosabb valódi gyümölcse – jelenti ki a pápa – s azt a hit tanításának biztos mércéjéül ismeri el az Egyház.

Ami az Egyház többek által szorgalmazott reformját illeti, XVI. Benedek nemrég, a német katolikus világiak előtt ismét világossá tette: „az Egyház igazi válsága a nyugati világban a hit válsága, ha nem jutunk el a hitben való megújulásra, akkor az egész strukturális reform hatástalan marad”. A Hit Éve így kapcsolódik az Egyház megújításához, amihez II. János Pál szerint éppen a Katekizmus nyújthat nagyon fontos támpontot.

Szentatyánk a Hit Éve egyik központi feladatául tehát a hit alapvető tartalmának újrafelfedezését és tanulmányozását írja elő, méghozzá a Katekizmusban foglaltak alapján, ami a II. Vatikáni Zsinat hiteles értelmezését jelenti. Egy másik hasznos forrás, amire a pápa felhívja a figyelmet Szent Ágoston tanítása: az ő írásai „napjainkban is páratlan kincset jelentenek és továbbra is számos istenkereső embernek teszik lehetővé, hogy megtalálják a helyes utat a hit kapujához”.

De mi is az a hit, aminek erősödését reméli Szentatyánk ezen év során? A Porta fidei szövegében többször is visszaköszön XVI. Benedek pápaságának egyik alapüzenete: a hit nem egy elvont elmélet, hanem a feltámadott, és az Egyházban élő Krisztussal való találkozás öröme és lelkesedése. Ami az Istentől kapott szeretet megtapasztalása folytán növekszik: „a hit ugyanis akkor növekszik, amikor a kapott szeretet megtapasztalásaként élik meg, s amikor kegyelem és öröm tapasztalataként adják tovább. (…) Csakis ha hiszünk növekszik és erősödik a hitünk. Nincs más lehetőség, hogy életünkkel kapcsolatban bizonyosságra tegyünk szert, mint hogy mindinkább belehelyezzük magunkat annak a szeretetnek a kezébe, amelyet mindig nagyobbnak tapasztalunk, mert Istentől ered.”

Hit és szeretet (caritas) szorosan összefügg, mondja a pápa. Szeretet nélkül a hit nem hoz gyümölcsöt, ugyanakkor hit nélkül a szeretet csupán egy kétségek között vergődő érzelem volna: a hit teszi lehetővé, hogy a szükséget szenvedő emberben felismerjük Krisztus képmását.

A hitnek természetes következménye a nyilvános tanúságtétel és szerepvállalás: „a keresztény soha nem gondolhatja úgy, hogy hinni magánügy”. A hit mindenkit arra kötelez, hogy élő jellé váljon: a feltámadott Krisztus jelen van a világban. A mai világnak pedig különösen „azok hiteles tanúságtételére van szüksége, akiknek eszét és szívét megvilágította Isten Igéje, s így képesek megnyitni mások eszét és szívét is az Isten és a soha véget nem érő igazi élet iránti vágyra”.

Noha a motu proprio mint forma inkább jogszabályok, rendelkezések kihirdetésére szolgál, mint tanítás kifejtésére, ez a mostani akár a hitről szóló kisebb enciklikának is tekinthető. A kifejtő, tanító első részt azonban ezúttal is az egész Egyház számára előírt rendelkezések követik: a Porta fideit nemcsak elolvasni és átelmélkedni kell, hanem végrehajtani. A részletes utasításokat egy későbbre ígért szentszéki dokumentum (Nota) fogja tartalmazni, azonban a pápa már most megjelöl néhány konkrét teendőt.

Felszólítja az egész világ püspökeit, csatlakozzanak Péter Utódjához, hogy „méltó és gyümölcsöző módon” ünnepeljék a Hit Évét. Intenzívebbé kell tenni a hit tartalmának megismerését és megismertetését – a pápa sugallja, hogy a Hitvallás szövegét ismét mindenkinek betéve kellene tudni – nyilvánosan meg kell vallani hitünket a székesegyházakban és templomokban, az otthonokban és a családokban, a szerzetesi és plébániai közösségekben, a régi és új egyházi közegekben, a hívők mind hitelesebbé váló életében. A hitet a maga teljességében kell megvallani, és intenzívebbé kell tenni megünneplését a liturgiában, különösen az Eucharisztiában.

„Újra felfedezni a megvallott, ünnepelt, megélt és átimádkozott hit tartalmát, valamint átgondolni magának a hitnek az aktusát: ez az a feladat, amit különösen is ebben az évben minden hívőnek magáévá kell tennie.”

Forrás: Vatikáni Figyelő blog
 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés