Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap arrow Hírek, cikkek, archivum arrow Archivum arrow A Vatikánból - archivum arrow "Menjetek ti is ki a szőlőmbe!" - nincs hely a tétlenség számára
"Menjetek ti is ki a szőlőmbe!" - nincs hely a tétlenség számára

Image

II. János Pál pápa CHRISTIFIDELES LAICI kezdetű  apostoli buzdítása a világi hívőknek az Egyházban és a világban betöltött hivatásáról és küldetéséről – 1988.

II. János Pál pápa egész életművét átszövi a missziós elkötelezettség. Erre utal az a vágya, amelyet oly sokszor hangoztatott, hogy elmenjen a föld végső határáig. Ez teljesült is a példanélküli sokaságú apostoli útjaiban, és megmutatkozott a számos enciklikában, apostoli buzdításban, melyek többségében, valamilyen sajátos formában, kitért a missziós hivatásra is.

A CHRISTIFIDELES LAICI kezdetű, - az 1987-ben Rómában megtartott szinódus utáni - apostoli buzdítást kifejezetten a világi hívőknek az Egyházban és a világban betöltött hivatásáról és küldetéséről írta - tehát számunk, világiaknak, és sűrűn hivatkozik a II. Vatikáni Zsinatra.

Bár a CHRISTIFIDELES LAICI elsősorban a keletkezési idejének égető vallási és társadalmi problémáira az Egyház és minden Krisztushívő által adandó válaszát tárgyalja, benne az Egyháznak, mint a hívek, papok és püspökök közösségének egyetemes küldetésére indító sürgető felhívás is jelentős hangsúlyt kap.

Ez az apostoli buzdítás az 1990-ben kiadott nagy missziós enciklika, a REDEMPTORIS MISSZIO mintegy „előhírnöke. Öt fejezetre tagolva részletesen tárgyalja a világi hívők méltóságának, közösségének, a küldetésben való közös felelősségének, a hivatások sokféleségének valamint a képzésnek kérdéseit.

Az alábbiakban CHRISTIFIDELES LAICI néhány fontos missziós gondolatát emeljük ki:


Ez a buzdítás azt a célt szolgálja, hogy valamennyi világi hívőben és külön-külön mindegyikben megerősödjön annak az ajándéknak és felelősségnek a tudata, melynek az Egyház közösségében és küldetésében mindannyian részesei.

A világ jelenlegi igénye: "mit álltok itt egész nap tétlenül?" (Mt 20,1-7)


Az új egyházi, társadalmi, gazdasági, kulturális és politikai helyzet a világi hívők nagyon aktív tevékenységét követeli.

Bár az érdektelenség soha nem igazolható, manapság fokozottan bűn lenne. Senki sem maradhat tétlen.

Napjainkban, amikor a Szentlélek pünkösdi kiáradása megismétlődött a II. Vatikáni Zsinaton, az Egyház élőbb és érettebb lelkiismerettel fedezte föl a missziós jellegét, s hallotta meg újra Urának hangját, aki mint "az üdvösség egyetemes szentségét" küldi őt a világba.

Menjetek ti is: ez a hívás nemcsak a pásztorokhoz, a papokhoz, a szerzetesekhez és a szerzetesnőkhöz, hanem mindenkihez szól: a világi hívőket is egyenként hívja az Úr, akitől az Egyházba és a világba kapnak küldetést.

Nagy Szent Gergely bölcsen emlékeztet erre, amikor a szőlőskert munkásairól szólva így magyarázza a példabeszédet a keresztény népnek: "Kedves testvérek, vizsgáljátok meg életmódotokat, és lássátok, vajon Isten munkásai vagytok-e? Mindenki gondolja át, mit tesz, és gondolkozzék el, vajon az Úr szőlőskertjében dolgozik-e?"

III. fejezet: Arra rendeltelek titeket, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok (a világi hívők közös felelőssége a küldetés-egyházban)


A világi hívők,
mert az Egyház tagjai, hivatással és küldetéssel rendelkeznek az evangélium hirdetésében való közreműködésre; e munka végzésére a beavató keresztény szentségek és a Szentlélek ajándékai révén válnak alkalmassá és elkötelezetté.

Ezért az Egyház egész küldetése -- melynek történelmi útja Jézus Krisztus kegyelme és uralma alatt bontakozik ki -- az evangelizációban koncentrálódik és mutatkozik meg: "Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek" (Mk 16,15); és "íme, én veletek vagyok mindennap, a világ végezetéig" (Mt 28,30).

Jézus parancsa -- "Menjetek, hirdessétek az evangéliumot" -- ugyanis örökké megőrzi erejét és állandóan sürget.……

Minden tanítvány személyes meghívást kap ugyanis, hogy senki ne késlekedjen a válasszal, mert: "Jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot" (1Kor 9,16).

Elérkezett az új evangelizálás kezdetének órája

Egész régiók, sőt egész nemzetek, ahol régebben virágzott a vallásosság és a keresztény élet, s élő és tevékeny hitű közösségek támadtak bennük, most ellentétes előjelű jelenségek miatt nem ritkán gyökeresen átalakulnak, és érdektelenségbe, elvilágiasodásba és ateizmusba süllyednek.

Elsősorban az úgynevezett "Első Világ" régióiról és nemzeteiről van szó, melyekben a gazdasági virágzás és a fogyasztói szemlélet -- jóllehet félelmetes méretű szegénység és a nyomor társul hozzájuk -- olyan életformát sugallnak és hirdetnek, "mintha Isten nem létezne".

Más régiókban vagy nemzeteknél, ahol a jámborság és a keresztény népi vallásosság hagyománya még elevenen él, több tényező is -- köztük a szekularizáció és a szekták terjedése --

megsemmisítéssel fenyegeti ezt az erkölcsi és lelki örökséget. Ezért a hit tisztaságát, mélységét és gyarapodását csak egy új evangelizáció tudja megerősíteni.

Amennyiben a világi Krisztus-hívők az élet mindennapos dolgait összhangba tudják hozni az evangéliummal, az ragyogó és hatásos tanúságtétel lesz…

Isten szereti az embereket!


Ez az a legegyszerűbb és megrendítő hír, mellyel az Egyház adós az embereknek; íme, ez az, amit a hívők életükkel és szavukkal fennhangon hirdethetnek és kell hirdetniök: Isten szeret téged! Krisztus miattad jött! Krisztus számodra is "út, igazság és élet" (Jn 14,6).

Menjetek el az egész világra

Az Egyház, bár tökéletesen tisztában van az új evangelizáció sürgető tényével, mégsem mondhat le az örök feladatról, vagyis arról, hogy eljuttassa az evangéliumot mindazokhoz, akik még nem ismerik Krisztust, az emberek Megváltóját. Ez különös módon missziós föladat, melyet Jézus az Egyházára bízott, és mindennap újra meg újra rábíz.

A világiak buzgósága, mely ezen a téren soha nem hiányzott, ma még inkább szükségesnek és még fontosabbnak tűnik;

Az Úr parancsa -- "menjetek az egész világba" -- továbbra is számos lelket indít, akik habozás nélkül készek elhagyni életkörülményeiket, munkájukat, országukat, hazájukat, és legalább meghatározott időre missziós területekre mennek. ….. Másféle, de igazi missziós jelenlét azoké, akik különböző okok vagy körülmények miatt olyan területeken tanúskodnak hitükről, ahol az Egyház még nem gyökerezett meg.


Mégis, a missziós kérdés napjainkban az Egyházat olyan súlyos mértékben érinti, hogy csak az Egyház összes tagjának személyes és közösségi, felelősségteljes és szolidáris részvállalása adhat reményt a jövőben adandó hatékonyabb válaszra.

Az Egyháznak ma nagyobb léptekkel kell haladnia az evangelizáció útján, s a misszionálásban új, történelmi korszakba kell lépnie…. az egyházi közösségeknek szorosabban kell egymáshoz kapcsolódniuk,…. "

A fiatalnak nevezett egyházak számára szükséges az ősi egyházak ereje, ugyanakkor az utóbbiaknak szükségük van a fiatal egyházak lendületére és tanúságtételére, oly módon, hogy mindegyik egyház merítsen a többiek gazdagságából"

Az új helyzet során a fiatal egyházakban az Egyház meggyökerezéséhez a helyi papság mellett elsődleges és lényegi követelmény az érett és felelősségteljes világiak nevelése. Így maguk az evangelizált közösségek a világ új körzetei felé hatnak tovább, hogy maguk is teljesítsék Krisztus evangéliuma hirdetésének és a róla való tanúságnak a feladatát.

"Ma az Egyház mindenütt különböző vallású népek között él...

Különösen azoknak a világiaknak, akik -- akár saját szülőföldjükön, akár olyan országban, ahová kivándoroltak -- más vallású népek között élnek, kell mindenki számára Isten és az Ő Egyházának jelévé lenniök, alkalmazkodva az adott ország életkörülményeihez.

A vallások közötti párbeszéd fontos helyet foglal el, mert a kölcsönös tisztelethez és szeretethez vezet, valamint eltörli vagy legalábbis csökkenti a különböző vallások követői között meglévő előítéleteket, és előmozdítja a népek egységét és barátságát."

A világ evangelizálásához mindenekelőtt evangelizálók szükségesek. Ezért az Egyház minden tagja, kiváltképpen a keresztény családok, érezzék át felelősségüket a kifejezetten missziós -- papi, szerzetesi, világi -- hivatások születéséért és beéréséért,…..

"Az aratnivaló sok, a munkás pedig kevés. Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat az Ő aratásába" (Mt 9,37-38).

A harmadik évezred közeledtével az egész Egyháznak, a pásztoroknak és hívőknek erősebben át kell érezniük saját felelősségüket a Krisztus parancsa -- "Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek" (Mk 16,15) -- iránti engedelmességben, és meg kell újítani a missziós lendületet.


Az Egyházra nagyszabású, igényes és csodálatos feladat lett bízva: az új evangelizáció műve, melyre ma a világnak mérhetetlenül szüksége van.

A világi Krisztus-hívőknek e feladat élő és felelős részének kell tekinteniük magukat, mivel az evangélium hirdetésére s a személy és társadalom igényeiből fakadó értékek szolgálatára kaptak meghívást.

 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés