Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap
Ferenc pápa és Bartolomeosz pátriárka összefoglaló

 Image

 „Örömünk abban áll, hogy közösen rábízzuk magunkat Isten hűségére, ami alapját jelenti temploma újjáépítésének: az egyháznak.” Ferenc pápa beszédének ez volt az egyik központi gondolata szombaton este a Szent György patriarchális templomban, ahol a pápa és I. Bartolomeosz pátriárka ökumenikus imádságon vettek részt.


A szertartás végén Ferenc pápa megkérte az ortodox pátriárkát, hogy áldja meg Őt. A pápa meghajolt Bartolomeosz pátriárka előtt, aki megcsókolta a pápa fejét és átölelte Őt.


Ferenc pápa megérkezésekor I. Bartholomaiosz pátriárkával együtt lépett be a Szent György patriarchális templomba. A szertartás során imák hangzottak el a pápáért, a pátriárkáért és Isten szent egyházainak egységéért. Az ökumenikus pátriárka, majd Ferenc pápa intézett beszédet a jelenlevőkhöz. Ezt követően latinul együtt elimádkozták a Miatyánkot.


Az ökumenikus imádság végén Ferenc pápa megkérte I. Bartholomaiosz ökumenikus pátriárkát, hogy áldja meg őt és a katolikus egyházat, majd a pápa latinul, a pátriárka görögül adta áldását az egybegyűltekre.


A Szentatya hálát adott Istennek ezért a találkozóért, illetve törökországi apostoli útjáért. Lélekben felkészülve Szent András apostol, az ortodox testvéregyház védőszentjének ünnepére, a pápa Zakariás próféta szavait idézte. Az Úr ígéretet tesz: „Lám, kiszabadítom népemet napkelet és napnyugat földjéről… Hűségben és igazságban” (vö. Zak 8,7.8).


A Szentatya köszönetet mondott Bartholomaiosz pátriárkának a testvéri fogadtatásért. Mint mondta: „Érzem, hogy örömünk nagyobb, mert a forrás túlmutat rajtunk, nem elkötelezettségünkből és fáradozásainkból ered, hanem abból, hogy közösen ráhagyatkozunk Isten hűségére, aki az egyházba helyezi újjáépülő templomának alapjait (vö. Zak 8,9). Ez a béke, ez az öröm magva, melyet a világ nem adhat meg nekünk, de amelyet az Úr Jézus ígért meg és ajándékozott tanítványainak feltámadása után a Szentlélek erejében.”


Ferenc pápa Krisztust ábrázoló mozaikot ajándékozott Bartholomaiosz pátriárkának.


A mozaik eredetije Szent Péter sírjánál található, a Szent Péter-bazilika pápai oltára alatt, ahol a szent palliumokat őrzik. Eredetét a 9. századra teszik, erre az időszakra vezethető vissza néhány részlete, például az arc, míg más részeket később módosítottak. Ez az ábrázolás a konstantini bazilika díszítő eleme volt, amely megmaradt eredeti helyén.


A mozaik Krisztust mint tanítót és áldásosztót ábrázolja, kezében kezében tartja a nyitott evangéliumot, amelynek lapjain a következő idézetek olvashatók: „Én vagyok az út, az igazság és az élet”, és „Aki bennem hisz, élni fog”.


„Nem törődhetünk bele egy keresztények nélküli Közel-Keletbe” - Ferenc pápa és Bartolomeosz pátriárka közös nyilatkozata

Mi, Ferenc pápa és I. Bartolomeosz ökumenikus pátriárka kifejezzük mély hálánkat Istennek ennek az új találkozásnak az ajándékáért, amely lehetővé teszi, hogy a szent szinódus tagjainak, az ökumenikus pátriárkátus klérusának és híveinek jelenlétében közösen ünnepeljük Szent András, az első meghívott és Péter apostol testvére ünnepét. Az apostolok emlékezete, akik hirdették az evangéliumi jó hírt prédikációjuk és vértanúságuk révén, megerősíti bennünk a vágyat, hogy továbbra is együtt haladjunk abból a célból, hogy szeretettel és bizalommal leküzdjük az akadályokat, amelyek még megosztanak bennünket.


A májusi jeruzsálemi találkozás alkalmából, amikor megemlékeztünk tiszteletreméltó elődeink, VI. Pál pápa és Athenagorász ökumenikus pátriárka történelmi öleléséről, közös nyilatkozatot írtunk alá. Ma, egy újabb testvéri találkozás örömteli alkalmából, ismételten le akarjuk szögezni közös szándékainkat és aggodalmainkat.


Kifejezzük őszinte és szilárd szándékunkat, Urunk, Jézus Krisztus akaratának engedelmeskedve, hogy fokozzuk erőfeszítéseinket a minden keresztény és főleg a katolikusok és ortodoxok közötti teljes egység előmozdítása terén. Támogatni kívánjuk továbbá a teológiai párbeszédet, amelyet a Nemzetközi Vegyes Bizottság kezdeményezett. A bizottságot pontosan 35 évvel ezelőtt Dimitriosz ökumenikus pátriárka és II. János Pál pápa itt, Fanarban hozta létre. Jelenleg azokkal a legnehezebb kérdésekkel foglalkozik, amelyek megosztottságunk történetét megjelölik, és amelyek figyelmes és elmélyült tanulmányozást igényelnek. Ebből a célból, mint az egyház Főpásztorai, buzgó imáinkról biztosítjuk a híveket, arra kérve őket, hogy csatlakozzanak hozzánk a közös fohászban: „Legyenek mindnyájan egy, hogy a világ higgyen” (vö. Jn 17,21).

 Image


Kifejezzük közös aggodalmunkat Irak, Szíria és az egész Közel-Kelet helyzetéért. Egységesek vagyunk a béke és a stabilitás utáni vágyban és abban az akaratban, hogy előmozdítsuk a konfliktusok megoldását a párbeszéd és a kiengesztelődés révén. Elismerjük a térség megsegítésére irányuló eddigi erőfeszítéseket, ugyanakkor felhívást intézünk mindenkihez, akik felelősek a népek sorsáért, hogy fokozzák elkötelezettségüket a szenvedő közösségek érdekében és tegyék lehetővé, hogy ezek a közösségek, beleértve a keresztényeket is, szülőföldjükön maradhassanak.


Nem törődhetünk bele egy keresztények nélküli Közel-Keletbe; ők kétezer év óta ott vallják meg Jézus nevét. Számos fivérünket és nővérünket üldöznek, és erőszakkal arra kényszerítenek, hogy elhagyják otthonukat. Valósággal úgy tűnik, hogy az emberi élet elveszítette értékét, a személynek nincs többé jelentősége, és fel lehet áldozni egyéb érdekekért. És mindezt tragikus módon sokak közönyösen szemlélik. Mint ahogy Szent Pál emlékeztet rá: „ha szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele, s ha tiszteletben van része az egyik tagnak, vele örvend valamennyi (1Kor 12,26)”. Ez a keresztény élet törvénye és ebben az értelemben mondhatjuk, hogy létezik a szenvedés ökumenizmusa is. Mint ahogy a vértanúk vére az egyház erejének és termékenységének magva volt, így a mindennapi szenvedésben való osztozás is lehet az egység hatékony eszköze. A keresztények rettenetes helyzete és mindazoké, akik szenvednek a Közel-Keleten, nem pusztán állandó imát igényel, hanem megfelelő választ is a nemzetközi közösség részéről.


A nagy kihívások, amelyekkel a világnak a jelenlegi helyzetben szembe kell néznie, minden jóakaratú ember szolidaritását igénylik. Ezért tehát elismerjük az iszlámmal való építő párbeszéd előmozdításának jelentőségét is, amely a kölcsönös tiszteleten és barátságon alapul. Közös értékektől ösztönözve és őszinte testvéri szeretet által megerősödve, muzulmánok és keresztények arra kaptak meghívást, hogy működjenek együtt az igazságosság, a béke, valamint minden személy méltósága és jogai tiszteletben tartásának érdekében, különösen azokban a régiókban, ahol egykor évszázadokon át békésen együtt éltek és most tragikusan együtt szenvednek a háború borzalmai miatt. Továbbá, mint keresztény vezetők, minden vallási vezetőt arra buzdítunk, hogy folytassa és erősítse meg a vallásközi párbeszédet és tegyen meg minden erőfeszítést a személyek és a népek közötti béke és szolidaritás kultúrájának építésére.


Emlékezzünk minden népre, amely háború miatt szenved. Különösképpen imádkozzunk az ősi keresztény hagyományokkal rendelkező Ukrajna békéjéért, és felhívást intézünk a konfliktusban érdekelt felekhez: keressék a párbeszéd és a nemzetközi jog tiszteletben tartásának útját, hogy véget vessenek a konfliktusnak, és lehetővé tegyék minden ukrajnai számára a harmonikus életet.


Gondolatban egyházaink minden hívéhez fordulunk, a világ bármely részén is éljenek. Üdvözöljük és Krisztus, a mi Üdvözítőnk gondjaiba ajánljuk őket, hogy fáradhatatlan tanúi lehessenek Isten szeretetének. Emeljük fel buzgó imánkat az Úrhoz, hogy megadja az egész emberi családnak a szeretetben és egységben megvalósuló béke ajándékát.


„A Békesség Ura adjon nektek mindig, minden körülmények közt békét. Az Úr legyen mindnyájatokkal” (2 Tessz 3,16) – zárul Szent Pál a tesszalonikaiakhoz írt második levelének soraival Ferenc pápa és I. Bartolomeosz pátriárka közös nyilatkozata.

Ferenc pápa homíliája a Szent György templomban tartott isteni liturgia során


I. Bartolomeosz ökumenikus pátriárka beszéde után Ferenc pápa homíliáját személyes emlékezéssel kezdte: „Buenos Aires érsekeként sokszor vettem részt az ottani ortodox közösségek isteni liturgiáján és most is az Úr különleges kegyelme, hogy itt lehetek Szent András, az Ökumenikus Patriarkátus védőszentje ünnepének a szertartásán”.

„A találkozás, az egymással szembenézés, a testvéri békeölelés, az egymásért mondott ima mind lényeges szempont a teljes egység felé vezető úton, melynek másik fontos eleme a teológiai párbeszéd” – mondta a pápa. Az igazi párbeszéd mindig a személyek közötti találkozás, névvel, arccal, történelemmel és nem pusztán eszmékkel való szembesülés révén. Ez mindenekelőtt a keresztényekre érvényes, akik számára az igazság maga Jézus Krisztus személye. Szent András példája, aki a másik tanítvánnyal együtt elfogadta az Úr hívását, mutatja, hogy a keresztény élet az Üdvözítővel való találkozás során születő személyes tapasztalat, aminek az örömhírét továbbadják egymásnak. Ebben is példaértékű András apostol, aki elmondja testvérének a saját tapasztalatát és aztán elviszi őt Jézushoz. Érthető, hogy a keresztények közötti párbeszéd sem vonhatja ki magát a személyes találkozásnak ebből a logikájából”.

„Az sem véletlen – folytatta a pápa – hogy erre a látogatásra éppen az „Unitatis redintegratio”, a keresztény egységkeresés zsinati dekrétum megjelenésének ötvenedik évfordulóján kerül sor. Ebben a dokumentumban a katolikus egyház elismeri, hogy az ortodox egyházaknak igazi szentségei vannak és mindenekelőtt az apostoli folytonosság jegyében fennáll a papság intézménye és az eucharisztia, ami által nagyon szoros kötelékkel kötődnek hozzánk. A Kelet és Nyugat kereszténysége közötti egység megteremtéséhez nemcsak alapvető feladat a keleti egyházak gazdag örökségének megőrzése, hanem a liturgikus és spirituális hagyományok ápolásán túl nagyon fontosak az egyházatyák és zsinatok által szentesített kánonjogi szabályok”.

Ferenc pápa beszédében nyomatékosította, hogy a teljes egység visszaállításához lényegi és kölcsönös feltétel ezeknek az elveknek az elismerése, anélkül hogy egyik fél a másikat maga alá rendelné vagy magába olvasztaná. A katolikus egyház semmiféle követelménnyel nem lép fel, csak a közös hitvallás igényével. Az egyetlen dolog, amit a katolikus egyház óhajt és amit én, mint Róma, a „szeretetben elnöklő egyház” püspöke keresek – hangsúlyozta a pápa - az az ortodox egyházakkal való közösség. Ez a közösség a szeretet gyümölcse lesz majd.

A világban ma születő erős hangokat meg kell hallanunk, mert ezek azt kérik az egyházainktól, hogy a maga mélységében éljünk úgy, mint az Úr Jézus Krisztus tanítványai.
Az első ilyen hang a szegényeké, akik a súlyos alultápláltság, a fiatalokat különösen is sújtó munkanélküliség, a szociális védőhálóból való mind nagyobb kirekesztés miatt szenvednek. Ők nem csak anyagi segítséget kérnek, hanem támogatást várnak tőlünk emberi méltóságuk megvédésében. Azt is elvárják, hogy az evangélium nevében harcoljunk a szegénység strukturális okai ellen, melyek az egyenlőtlenség, a méltó munka, föld és család hiánya, a szociális és munkajogok megtagadása.

A másik erősen kiáltó hang a világ számos pontján létező konfliktusok áldozataié. Ezt a hangot különösen erősen lehet hallani itt, ahol a szomszédos nemzeteknél kíméletlen és embertelen háborúk folynak. Az erőszak minden fajtájával megzavarni egy nép békéjét, benne különösen is a gyengéket és a védteleneket, ez nagyon súlyos bűn az Isten ellen, mert nem tiszteli az Isten képét az emberben.

A harmadik kiáltás a fiataloké, akik reménység, bizalom nélkül élnek, sokan közülük csak az anyagi javak birtoklása adta örömet keresik és megelégszenek pillanatnyi élményekkel. Az igazi humanizmus közvetítése nélkül sohasem lesznek képesek a valódi bölcsesség megszerzésére. A pápa példaként említette a taizéi közösséget, ahol ortodox, katolikus és protestáns fiatalok túl látnak a látszaton és képesek megragadni azt, ami már most egyesít minket.

Ferenc pápa az ortodox isteni liturgián mondott beszédében végül reményét fejezte ki, hogy a két testvér, Szent András és Szent Péter apostolok közbenjárása kíséri az egyházakat az egység felé vezető úton és Isten ajándékaként kérte a keresztények teljes egységét.

Forrás: Vatikáni Rádió / Magyar Kurír

 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés